Lid worden

TV Groetincke

Dit formulier afdrukken en afgeven bij de ledenadministratie.

Als bedoeld in artikel 5 van de statuten en artikel 19 van het huishoudelijk reglement

Het formulier kan ook als webformulier worden ingevuld en online worden opgestuurd.

Ondergetekende geeft zich op als nieuw lid

Aanmeldingsformulier

Ondergetekende,

 

Alle seniorenleden van TV Groetincke moeten 3x per jaar een kantinedienst voor hun rekening nemen en 1x per jaar een schoonmaakdienst of groendienst.
Voor studenten is er een studentenlidmaatschap voor 50% van de contributie en 1 kantinedienst.

Naam
Voornaam ( voluit )
Geboortedatum
man / vrouw
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Email

Ondergetekende gaat akkoord met het automatisch incasseren van de contributie.

Voor de jeugdleden is dit € 55,-, voor studenten € 55,- en voor de senioren € 110,-

De contributie wordt in 2 termijnen ( maart en mei ) van uw IBANnummer / gironummer afgeschreven.

IBANnummer / gironummer :

Bent u reeds eerder lid van een tennisvereniging geweest? Zo ja

Naam vorige vereniging

staat u daar nog als lid geregistreerd? ja / nee

Speelsterkte enkel speelsterkte dubbel

Datum

Handtekening

Bij minderjarige handtekening ouder / voogd

Dit formulier zo compleet mogelijk met een pasfoto

Inleveren bij :

Ledenadministratie TV Groetincke

Gruttoweg 12

1873 JC Groet

alleen na inlevering en betaling staat men als lid genoteerd, dus niet na mondelinge aanmelding o.i.d

De ingevulde gegevens worden gebruikt conform de privacy policy

 

Niet invullen

Datum ontvangst

Paraaf ledenadministratie

paraaf penningmeester